Het Sport Boules ABC (nog niet klaar)Baguette of cinquante

Onbuigzame stang van 50 cm lang gebruikt voor het markeren van de plaats van het but en de boules.
De cinquante wordt ook gebruikt voor het trekken van de boog op 50 cm voor het aangekondigde but of voor de aangekondigde boule als deze geschoten gaat worden of als deze binnen de boog van een aangekondigd doel ligt.
Komt de geschoten boule niet binnen deze bogen of raakt zij als eerste geen geldig object, dan spreekt men van een ongeldig schot. In dit geval treedt de voordeelregel in werking en wordt het but teruggeplaatst. Bij een geldig schot wordt de nieuwe situatie geaccepteerd. In deze situatie gelden voor het but aparte regels (zie "but annoncé").

Wordt een (niet aangekondigd) object meer dan 50 cm verplaatst, dan spreekt men over een ongeldige verplaatsing. In dit geval treedt de voordeelregel in werking en wordt het but teruggeplaatst.

Met de cinquante worden ook alle lijnen getrokken en bijgewerkt (indien vervaagd).


Biberon

Dit woord geeft aan als een boule binnen de 0,5 cm bij een but of een boule ligt. (Zie art. 57).


Boule

Een metalen bol waarvan de diameter, de massa en de hardheid vastgesteld zijn door de RTI (Règlement Technique International) (Zie art. 1).


Boule ou but annulé (Geannuleerde boule of but)

Boule of but die, door een beslissing van de scheidsrechter of door toepassing van een bepaling van de RTI, niet gespeeld mag worden of uit het spel moet worden gehaald totdat de mène afgelopen is.


Boule ou but déplacé ou dérangé (Verplaatste of verstoorde boule/but)

Boule of but die niet meer op zijn gemarkeerde plaats ligt.


But

Houten bol waarvan de eigenschappen door de RTI zijn vastgesteld. (Zie art. 2).


But annoncé (Aangekondigd but)

Tijdens één mène mag één keer het but als schotdoel aangekondigd worden. Als de tegenstander nog boules heeft, heeft het geldig treffen van het but tot gevolg dat de mène opnieuw moet beginnen. Heeft de tegenstander geen boules meer, dan heeft de schietende partij zoveel punten in die mène behaald, als resterende boules.


Cadre

Terrein waarop het spel zich afspeelt. (Zie Het veld).


Carreau

Een geschoten boule die, nadat hij een object heeft geraakt, niet uit het speelveld verdwijnt (door het schieten).


Coup (Worp, poging)

Een worp. Wordt bij zowel schieten als plaatsen gebruikt.


Equidistance (Op gelijke afstand)

Wanneer de twee boules, die het dichtst bij het but liggen, van twee verschillende equipes op gelijke afstand van de but liggen, dan spreekt men van een equidistance.


Jet de but ou mène (Worp van de but of mène)

De periode van de partij die begint op het moment dat het but voor de eerste keer de hand verlaat van de speler die de but moet uitwerpen en eindigt op het moment dat de beide equipes het aantal punten is overeengekomen.
Deze periode is ook afgelopen als de but vroegtijdig uit gaat door een reglementaire of onreglementaire (maar geaccepteerde) worp.


Jouer (Spelen)

Een boule of but spelen. Wordt ook onafhankelijk van schieten of plaatsen gebruikt.


Lignes (Lijnen)

Dat zijn alle lijnen die de begrenzingen van het kader aangeven en het kader verdelen in de verschillende delen.


Objet

De aangewezen boule of but (het doel van een schot).


Point de chute (Inslag)

De geschoten of geplaatste boule maakt eerst contact met het terrein.
Op die plaats is een inslag of een spoor te zien.


Pointer (Plaatsen)

Dat is het proberen te plaatsen van een boule op de gewenste plek in het kader.
Meestal ligt deze plek zo dicht mogelijk bij de but.


Porte-boule

Een houder welke één of meerdere boules kan dragen. Wordt gebruikt bij le tir progressif.
Van de porte-boule kan de schutter een nieuwe boule pakken zonder te bukken.


Raie de tir (Lijn van schot)

Een door de baguette getrokken lijn in de vorm van een boog.
Wordt getrokken voor het aangekondigde doelwit en voor objecten die eventueel door het schot geraakt kunnen worden.


Règlements en vigueur (Van kracht zijnde reglementen)

Een competitie is onderworpen aan verschillende reglementen.
Buiten de RTI kunnen deze reglementen zijn:

    1. De officiële reglementen van de door de FIB georganiseerde kampioenschappen, toernooien en andere samenkomsten.
    2. De officiële reglementen van alle door nationale federaties georganiseerde kampioenschappen en competities.

Tapis (Mat)

Materiaal gebruikt voor de schietdisciplines (le tir progressif en le tir précision).


Tenir le point (Het punt hebben)

Dat is het met één van de boules dichter bij liggen dan de beste boule van de tegenstander.


Tenue vestimentaire des equipes (Kledingvoorschriften voor de equipes)

De kledingeisen zijn vastgesteld door de FIB voor internationale competities en door elke aangesloten federatie teneinde nette competities te krijgen.
De scheidsrechter en het publiek moeten altijd de spelers kunnen onderscheiden.


Tirer (Schieten)

Dat is het proberen te verplaatsen van één of meerdere objecten door een boule met een boog te gooien. De geschoten boule moet om geldig te zijn wel binnen de 50 cm van het geraakte object neerkomen.

Termen in de diverse talen

Nederlands Frans Engels Italiaans Spaans
Eindzone Partie de Fund Back Area Zone di fondo Zona de fonde
Boule Boule Bowl Boccia Bocha
-hol -sans remplissage - hollow - vuota - vacia
Jeugd (<14) Minimes (<14) Children (<14) Ragazzi (<14) Infantiles (<14)
Mene Jet de but End Giocata Jugada
But But Jack Pallino Balin
- geldig - valable - valid - valevole - valido
Junioren (<18) Jeunes (<18) Junioren (<18) Allievi (<18) Juveniles (<18)
Lijn Ligne Line Linea Linea
- verlies - de perte - back - di perdita - de fondo
- eind - extreme - end - estrema - extrema
- voet - pied de jeu - foot - piede di gioco - pie de juego
- maximum - maximum - maximum - di massimo - maxima
- zij - laterale - side - laterale - lateral
Object Object Object Oggetto Objeto
- verscholen - enforcé - bogged - interrato - enterrado
- gebroken - brisé - broken - spezzato - quebrado
- omgeleid - dévié - deviated - deviato - desviado
- verplaatst - dérangé - displaced - sposato o - perturbado (juego)
- bewogen - déplacé - moved - smosso (rimosso) - desplazado
- verloren - perdu - out of play - perduto - perdido
- gestopt - arreté - stopped - fermato - detenido
Obstakels Obstacles Obstacles Ostacoli Obstaculos
- toegevoegd - ajoutés - added - aggiunti - agregados
- onvoorzien - fortuits - chance - occasionali - fortuitos
Carreau Carreau Stationary Ferma Chanta